Kiedy Team Coaching?

Przesłanki do wyboru Team coachingu – przykłady:

  1. W zespole można zaobserwować konflikty interpersonalne
  2. Zespół potrzebuje coraz więcej czasu na wykonywanie podobnych zadań
  3. Wyraźnie zmniejszyła się motywacja do pracy w zespole
  4. Tworzy się całkowicie nowy zespół
  5. Nastąpiła wymiana wielu członków zespołu
  6. W zespole występują konflikty interesów
  7. Możemy zaobserwować brak lub nieprzestrzeganie norm grupowych
  8. Występują problemy z przywództwem (np. silny lider nieformalny)
  9. Szkolenia nie dały zamierzonego rezultatu
  10. Zespół posiada wystarczającą ilość wiedzy, wyniesioną ze szkoleń, nie potrafi jednak przełożyć jej na codzienna praktykę zawodową
buy essay soviet-afghan war