Szkolenie

International Coaching Community Training

Opis

Proponowana przez nas formuła coachingu – to podejście holistyczne. Uwzględnia, fakt że na zachowania jednostki ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są także, system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi.
buy essay soviet-afghan war